Disclaimer

Actievoorwaarden: 'Win een hotelovernachting bij sollicitatie'.

Actievoorwaarden 'Win een hotelovernachting bij sollicitatie'.

Algemeen:
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door Staffing NV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Buntjesstraat 18, 3583 Beringen (hierna: "Staffing"), georganiseerde promotionele actie: 'win een hotelovernachting bij sollicitatie ' (hierna: "de Actie"). Staffing NV - Klantenservice, Industrieweg 57, 3583 Beringen.

1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.
1.3 Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via: https://www.staffing.works/nl/disclaimer/actievoorwaarden-win-hotelovernachting-sollicitatie/.
1.4 Staffing is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Staffing daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Staffing bekend worden gemaakt via de website.

Deelname:
2.1 De Actie loopt van 24 mei 2018 tot en met 22 juni 2018.
2.2. Deelname aan de Actie is gratis.
2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer te solliciteren op één van volgende vacatures: https://www.staffing.works/nl/carriere/vacatures/?... , uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek en zich met zijn/haar e-mailadres en naam aan te melden via ons deelnameformulier in het Staffing kantoor in Sint-Truiden.
2.4 Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk.
2.5 Deelname aan de Actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in België.
2.6 Medewerkers van Staffing en door Staffing ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.
2.7 Staffing heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Gegevensverzameling/ portretrecht:
3.1 De deelnemer geeft Staffing door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van commerciële e-mails van Staffing, alsmede het informeren van de prijswinnaar. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
3.2 De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de daarin opgenomen link.

Prijzen:
4.1 Prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een loting. Staffing verloot wekelijks 5 hotelovernachtingen ter waarde van: € 94,-. Dit gebeurt op:

  • Vrijdag 1 juni,
  • Vrijdag 8 juni,
  • Vrijdag 15 juni,
  • Vrijdag 22 juni.

4.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar.
4.3 Staffing draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting. De totale waarde van de prijzen bedraagt niet meer dan € 4.500,-.
4.4 Na de trekking worden de prijswinnaars persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-mailadres en telefoonummer. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.5 De prijzen moeten opgehaald worden op het Staffing kantoor in Sint-Truiden. De prijswinnaar kan de ontvangen cadeaubon bij hotel Stayen in Sint-truiden inwisselen voor een overnachting ter waarde van € 94,-. De bon is geldig tot: 30 september 2018. De reservatie gebeurt via mail: info@stayen.com.
4.6 De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van Staffing mee te werken aan promotionele activiteiten, waaronder medewerking aan de uitreiking van de prijs in het Staffing kantoor in Sint-Truiden en het delen van content op persoonlijke/eigen sociale media accounts met de vermelding van @staffing en/of @staffing_nv. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.

4.7 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Staffing. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Staffing.

Aansprakelijkheid:
5.1 Staffing besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Staffing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
5.2 Staffing is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Staffing en/of door derden te verstrekken prijzen.
5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Staffing niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Staffing in het leven roepen.
5.4 Staffing is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.
5.5 Staffing is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
5.6 Staffing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Staffing gelden eveneens voor door Staffing ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

Klachten:
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan Staffing kenbaar worden gemaakt: Staffing NV - Klantenservice, Industrieweg 57, 3583 Beringen, onder vermelding van de naam van de Actie. Action neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

Overig:
7.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Staffing gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen en blijven de overige artikelen onverminderd in stand.
7.2 Op deze Actie is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.